Circle Codes

Circle Codes

CIRCLE NAME CIRCLE CODE
Andhra Pradesh 1
Assam 2
Bihar Jharkhand 3
Chennai 4
Delhi 5
Goa 26
Gujarat 6
Haryana 7
Himachal Pradesh 8
Jammu & Kashmir 9
Karnataka 10
Kerala 11
Kolkata 12
Madhya Pradesh & Chhattisgarh 14
Maharashtra 13
Manipur 27
Mumbai 15
North East 16
Orissa 17
Punjab 18
Rajasthan 19
Tamil Nadu 20
Uttar Pradesh (E) 21
Uttar Pradesh (W) 22
West Bengal 23